mandag den 14. december 2009

Om Bibelen

Debatten omkring Bibelens natur og dens ufejlbarlighed contra det modsatte på Kristeligt Dagblads blogportal, har været meget interessant at følge. Der er nok tale om en evig diskussion som aldrig afsluttes helt, men dette skal dog ikke forhindre mig i også at give mit besyv med.


En påstand om at Bibelen er ufejlbarlig må nødvendigvis mødes med en række modspørgsmål - herunder ikke mindst dette: under hvilke forhold blev Bibelens hellige bøger til? Er de, som muhammedanerne påstår om koranen, skrevet efter direkte citat fra Gud eller er de menneskers værk, inspireret af Gud? Det er tydeligt for mig at Bibelen selv påstår at være det sidste, altså et guddommeligt inspireret menneskeligt værk.


I mine øjne giver Bibelen indtryk af at være en samling beretninger, hvori mennesker beretter om deres oplevelser med Gud. Det være sig Guds forsyn i forhold til Israels folk, beskrivelser af profeters profetgerninger, poetisk hyldest af Gud som i Davids salmer eller Højsangen, eller beskrivelsen af Guds inkarnation som menneske i Det Nye Testamente.


Hvis jeg eksempelvis blev bedt om at beskrive min dag i går, eller skulle få lyst til at berette herom, ville min beskrivelse i et vist omfang være objektiv - jeg ville beskrive min dag sådan som jeg husker den, hvormed beskrivelsen vil blive tilstræbt at være en objektiv beskrivelse af egen erindring. Men ville dette være en objektiv beskrivelse af hvad der hændte og hvorfor? Samtidig rejser det også spørgsmålet hvorvidt min erindring overhovedet er objektiv!


I praksis ville en sådan beskrivelse skulle ‘skæres til’ efter min formodede læserskare. Eksempelvis vil jeg skulle tage højde for i hvilket omfang mine læsere i forvejen har et kendskab til de forhold hvorunder jeg lever, mine daglige vaner og rutiner og folk omkring mig. Der vil med andre ord være behov for en redigering. Samtidig vil jeg nok også, hvis vi nu skal være ærlige, bestræbe mig på at beskrive såvel mine gerninger som tankemønstre i et så positivt lys som muligt. Med andre ord bedrive moderat spin!


Også i Bibelen ser vi eksempler på mere eller mindre moderat anvendelse af spin. I flere beskrivelser af Israels konger, eksempelvis, fremgår det at beskrivelsen er skrevet af kongens historiker. Vil en sådan beskrivelse kunne betegnes som ufejlbarlig og objektiv korrekt? Naturligvis ikke, men det udelukker heller ikke at disse konger var hverken kloge, fromme eller seje krigere. Det ændrer heller ikke ved at de begivenheder som beskrives rent faktisk fandt sted.


Det Gamle Testamente kan være vanskeligt at læse for mange, idet en dybere forståelse først kan fås hvis man sætter sig ind i den enkelte teksts baggrund; hvem har skrevet den, hvornår blev den skrevet hvad er forfatterens kildemateriale, hvordan var de politiske og historiske forhold netop da etcetc. Dertil kommer de forskellige genrer - med alt fra lovbøger, poesi, historieskrivning og profetbøger osv som udgør Det Gamle Testamente.


Det Nye Testamente er på enhver måde meget mere enkelt at gå til; det er hvad det giver sig ud for at være! Men betyder det at NT giver et objektivt billede af begivenhederne omkring Jesu inkarnation som menneske? Tjah, lidt spin kan man da spore også her. For eksempel er det tydeligt at Matthæus-Evangeliet er skrevet til et jødisk publikum, der venter på Messias. Dette kan ses ved dels Jesu ‘stamtavle’ i indledningen, og dels ved de mange henvisninger til jødiske teksters beskrivelser af Messias og understregningen af at Jesus er netop dén som disse tekster beskriver. Teksten er altså skåret til efter et jødisk publikum. Tilsvarende gælder de øvrige evangelier, men det vil jeg ikke gå ind på her.


Men betyder det så at Bibelen er ukorrekt, at den ikke passer, at vi ikke kan regne med den? Betyder det, for nu at tage Evangelierne som et eksempel, at Jesus slet ikke er den person som Bibelen beskriver?


På ingen måde. Det grundlæggende budskab er ufejlbarligt. Det grundlæggende budskab om Guds inkarnation som menneske, døden på korset og genopstandelsen fandt naturligvis sted som beskrevet. Også Jesu budskab til menneskene må være som beskrevet. Evangelierne beskriver bare ikke det hele, evangelisterne må givetvis have lagt inde med et stort materiale som ikke kom med fordi det blev skønnet unødvendigt. Der er således blevet redigeret, og det er vel ok.


Bibelen er således en samling beskrivelser af menneskenes oplevelser af og med den éne, treenige Gud. Beskrivelserne er i sagens natur skrevet af kødelige mennesker med kødelige menneskers begrænsninger, herunder også begrænsninger i deres forståelse og med de begrænsninger som vore kulturelle baggrunde altid giver os. Dertil kommer så sprogets begrænsninger, hvilket er et kapitel helt for sig selv! På samme måde modtager vi også som læsere teksterne med tilsvarende begrænsninger. Den fulde forståelse kan vi ikke forvente at opnå på denne side af Perleporten.


På den måde kan man efter min mening med rette påstå at Bibelen er såvel ufejlbarlig som ikke. Den er ufejlbarlig, fordi den beskriver Guds åbenbaring - som jo altid, i sagens natur, er ufejlbarlig. Men beskrivelsen kan aldrig blive ufejlbarlig, fordi denne åbenbaring kanaliseres videre til os af mennesker, der som vi læsere heller ikke er ufejlbarlige.

Ingen kommentarer: